REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego przez Fundację „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.jedenznas.pl - prowadzony jest przez Fundację „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie, ul. Bernardyńskiej 3/55a, 31 – 069 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000480026, NIP: 6762468609, REGON: 122957373, adres e-mail: [email protected], telefon: 694 075 254, adres do korespondencji ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków, która jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

 

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania umów w ramach e-Sklepu, sposób i terminy zapłaty, wykonania prawa odstąpienia od umowy, funkcjonalności treści cyfrowych i technicznych środkach ich ochrony, w tym prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego, a także sposób rozwiązywania ewentualnych sporów związanych z reklamacjami.

 

 1. Definicje:

a)     Adres Korespondencyjny Sprzedającego – ul. Bernardyńska 3/55a, 31 – 069 Kraków.

b)    Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy oraz sobót,

c)     Klient; Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

d)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);

e)     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

f)      Klient niebędący Konsumentem – Klienci inni niż Konsument, o którym mowa w punkcie e) powyżej, a w szczególności Przedsiębiorcy;

g)    Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

h)    Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

i)      Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 431 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

j)      Punkt Odbioru – biuro Sprzedającego położone przy ul. Bernardyńska 3/55a, 31 – 069 Kraków

k)     Rachunek Bankowy Sprzedającego – 54 1440 1387 0000 0000 1634 6098

l)      Regulamin – niniejszy regulamin,

m)   Sklep Internetowy lub E-Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.jedenznas.pl, służący do zawierania przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży prezentowanych na nim Produktów oraz ich dostawy na adres wskazany przez Klienta

n)    Sprzedający; Usługodawca – Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie, ul. Bernardyńskiej 3/55a, 31 – 069 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000480026, NIP: 6762468609, REGON: 122957373,

o)    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

p)    Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

q)    Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

r)     Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

s)     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

t)      Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03).

u)    Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

v)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

 

 1. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Klientów niebędących Konsumentami korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Gdy Klientem Sklepu Internetowego jest osoba prawna, zobowiązana jest ona do działania wyłącznie poprzez upoważnione do tego organy.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Konsument może porozumiewać się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected], lub pod numerem telefonu: 694 075 254
 6. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

 


§ 2 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentacja Towarów na stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego złożeniem.
 3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w Formularzu. Klient klikając na wyróżniony w systemie strony internetowej Witryny Produktu przycisk oznaczony napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składa zamówienie Sprzedającemu za pośrednictwem e-Sklepu.
 5. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 6. Obowiązek Klienta niebędącego Konsumentemdo zapłaty ceny staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia.
 7. W przypadku problemów z realizacją Zamówienia w brzmieniu określonym przez Klienta, Klient może wyrazić zgodę na zaproponowanie mu Produktu alternatywnego o zbliżonych właściwościach lub wykonaniu usług w podobny sposób o określonej cenie. W takim przypadku, do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia przez Klienta alternatywnej propozycji.
 8. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a)     udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b)    wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie,

c)     załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,

d)    utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

 1. Aby złożyć zamówienie Klient musi oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.


§ 3 SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a)     płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b)    płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,

c)     płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

d)    za pośrednictwem usługi przelewy24

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a)     przesyłka kurierska i kurierska pobraniowa,

b)    przesyłka listowna,

c)     odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie generowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia
 3. Termin dostawy wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy lub dłuższy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

a)     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

 1. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest sprawdzić stan paczki (w przypadku wysyłki kurierskiej) i w razie dostrzeżenia jej uszkodzeń – sporządzić stosowny protokół szkody.
 2. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego - ewentualnego - zwrotu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W związku z tym Sprzedający prosi o zwracanie Produktów w takim opakowaniu, w jakim zostały dostarczone wraz z oryginalnymi zabezpieczeniami, aby uniknąć ich uszkodzenia oraz o sporządzenie protokołu szkody z kurierem.
 3. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami chwilą wydania Produktu przez Sprzedającego jest powierzenie przesyłki przewoźnikowi.
 4. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad oraz wydać niewadliwy Produkt Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 5. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.
 6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu zamówienia, płatności, metod zamówienia oraz ewentualnych nieprawidłowościach.

 


§ 4 Zasady korzystania z Konta Klienta oraz E-Sklepu

 

 1. Klient, celem zawarcia umowy sprzedaży ze Spółką, zobowiązany jest do utworzenia unikalnego profilu (Konta) w ramach strony internetowej, z podaniem wskazanych tam informacji, unikalnego loginu, adresu e-mail oraz bezpiecznego hasła. Sprzedający zastrzega sobie prawa do odmowy rozpoznania zamówienia Klienta, który nie podał w/w danych.
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta, na mocy której następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w ust. 1 (Klient wprowadza wymagane dane oraz zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy bezpłatnego świadczenia usługi elektronicznej). Na rejestrację, o której mowa w zd. 1 składają się:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego pod adresem: sklep.jedenznas.pl) poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazanie przez użytkownika hasła, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta, zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z Regulaminem,
  2. wprowadzenie w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku opisanego jako „Zarejestruj”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,
  3. Usługobiorca w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. b. hiperłącze i na stronie www, na którą został przekierowany wprowadza dane wskazane w formularzu. Po wypełnieniu formularza danych płatnika, o którym mowa w zdaniu 1 Usługobiorca może korzystać z Konta.
 3. Dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmieniane przez Klienta.
 4. Koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 5. Po zalogowaniu się na stronę internetową przy pomocy Konta oraz wskazania przez Klienta Towarów, które mają być przedmiotem umowy – poprzez dodanie ich do Koszyka. Przed ostatecznym wygenerowaniem zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem strony internetowej podsumowanie, obejmujące:
 6. przedmiot zamówienia,
 7. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowe ewentualne koszty (jeśli występują),
 8. wybrane metody płatności i termin płatności,
 9. wybrany sposób dostawy i miejsce dostawy,
 10. orientacyjny czasu dostawy,
 11. informację o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Klient jest konsumentem,
 12. informacje dotyczące metody potwierdzenia płatności, o których mowa w ust. 10.
 13. Informację czy Klient wyraził zgodę na przedstawienie zbliżonej oferty w przypadku o którym mowa w ust. 9.
 14. Klient klikając na wyróżniony w systemie strony internetowej przycisk oznaczony napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składa zamówienie Spółce za pośrednictwem e-Sklepu.
 15. Zamówienie następuje po łącznym:
  1. kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta i wypełnienie formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzenia poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Potwierdź zamówienie”,
  2. akceptacji treści Regulaminu,
  3. zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy Zamówienia (o których mowa w ust. 5) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Klienta, zaakceptowaniu informacji o tym, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty po Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, a następnie złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 16. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
  4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
  6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  7. Klient proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 17. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Sprzedający informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

 

§ 5 REKLAMACJA

 

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne Produktów (rękojmia) jest w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b)    nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c)     nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d)    została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
 6. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Konsumentów.
 7. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy w związku ze złożoną reklamacją, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Konsument dokonać może w szczególności poprzez:
  1. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  2. pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 11. Konsument może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:
  1. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
  2. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
  3. dane kontaktowe.
 12. Konsument może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 13. Uprawnienia z rękojmi przysługują Klientowi niebędącemu Konsumentem, gdyby Sprzedający podstępnie zataił wadę. W innych przypadkach uprawnienia te przysługują jedynie Konsumentom.
 14. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania Konsumenta. Konsument zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

  

§ 6 GWARANCJA

 

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest złożenie oświadczenia o chęci odstąpienia przed jego upływem, w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1),
  2. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:
  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która

-          obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

-          polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.
 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.
 2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie  upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi w odniesieniu do umów o:

 

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja (za zgodą obu stron), interwencja rzecznika praw konsumentów czy organizacji prokonsumenckich.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedający. Zbiór danych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ……. .

 

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Klient ma możliwość ich poprawiania, uzupełniania i wnioskowania o ich usunięcie z bazy danych.

 

 1. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep internetowy używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu internetowego mogą być niedostępne. Sklep internetowy używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.
 2. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
 3. Ewentualna zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu posiadane przez Klienta konto zostanie usunięte z tym zastrzeżeniem, że nie wpływa to na ważność wcześniejszych umów realizowanych na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
 4. O zmianach Regulaminu Klienci / Usługobiorcy zostaną poinformowani drogą e-mailową oraz w formie komunikatu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz zakreślony zostanie im termin do wyrażenia sprzeciwu, po bezskutecznym upływie którego należy uznać, że Klient / Usługobiorca wyraził na zmiany zgodę.
 5. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą wyłącznie sądowi miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 19.07.16 r.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

 

Przykładowy wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy

[Załącznik nr 2 do ustawy konsumenckiej]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

- Adresat Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.